AGB

1.Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky obchodnévzťahy medzi K. Ludwig s.r.o., so sídlom na Hermann-Gebauer-Strasse 11, 1220Viedeň, zapísaná v obchodnom registri FN 113378h a jej zákazníkmi, pokiaľsa neuplatňuje § 5a ff KSchG.

1.2. Zákazníkmi sa rozumejú spotrebitelia a aj podnikateľské subjekty vzmysle príslušných právnych predpisov.

1.3. Odchylné, rozporné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky sanestanú súčasťou zmluvy, a to ani v prípade, ak o nich K. Ludwig s.r.o. vie,pokiaľ ich platnosť nebude výslovne písomne ​​odsúhlasená.

 

2. Uzavretie zmluvy

 

2.1. Všetky ponuky od K. Ludwig S.r.o. podliehajú zmenám a sú nezáväzné.Technické a iné zmeny sú vyhradené v rámci primeraného rozsahu.

 

2.2. Zákazník sa podpisom návrhu ponuky zaväzuje na svoju časť zmluvnejdohody.

 

2.3. Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. je oprávnená do dvoch týždňov túto zmluvnúdohodu zákazníka prijať alebo ju odmietnuť – napríklad po preverení bonityzákazníka. Ak K. Ludwig s.r.o. v tejto lehote zmluvnú dohodu v písomnejforme neodmietne, tak táto zmluvná dohoda sa mení na zmluvu a tá je právoplatneuzavretá. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť objednávku na štandardnémnožstvo pre domácnosť.

 

2.4. Uzavretie zmluvy s podnikajúcimi zákazníkmi je podmienené výhradou, žev prípade nesprávnej alebo neodbornej manipulácii alebo doručenia podnikajúcim zákazníkomspoločnosť nezodpovedá za prípadné škody alebo plnenie tretej osobe.

 

2.5. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od právoplatnej zmluvy bez splnenianáležitostí určených zákonom alebo písomne ​​dohodnutých. Nezaplateniedohodnutej zálohy nemá vplyv na účinnosť uzatvorenej zmluvy.

 

3. Obsah plnenia

 

3.1. Farebné odchýlky, zrnitosť a/alebo odchýlky prírodnej štruktúrydreva kupovanej veci od vzorky predloženej zákazníkovi sú nevýznamné (aj podľa§ 6 ods. 2 Z 3 KSchG) ak očakávame, že sú pre zákazníka primerané, ale najmäpreto, že sa nedajú ovplyvniť a sú objektívne opodstatnené použitým prírodnýmmateriálom. Zákazníkova konkrétna farba, zrnitosť a/alebo štruktúra dreva anami prezentovaná vzorka  nemusia byť vzhode  v zmysle § 922 ods. 1 ABGB.

 

3.2. Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. na tomto mieste poukazuje aj na to, žepri prírodných produktoch, akými sú najmä koža a drevo, sa nemožno vyhnúťmenším odchýlkam vo farbe, zrnitosti alebo štruktúre vzoriek. U všetkýchpriemyselne a sériovo vyrábaných výrobkoch nemožno takéto odchýlky od začiatkuvylúčiť.

 

3.3. U nábytku sa označenie dreva a/alebo farebného označenia vzťahujelen na predné plochy. Použitie iných druhov dreva, iných farieb a/alebo fóliíalebo plastov na všetkých ostatných častiach nábytku nie je zahrnuté v názvedreva a/alebo farebného označenia identifikujúceho produkt.

 

3.4. Uvedené rozmery vrátane rozmerov uvedených v kúpnej zmluvepodliehajú rozmerovej tolerancii do 2 % (dve percentá) a sú irelevantné (aj podľa§ 6 ods. 2 Z 3 KSchG) ak očakávame, že odchýlka je pre zákazníka primeraná, alenajmä preto, že je nepodstatná a vecne neopodstatnená.

Na túto odchýlku sa nevzťahuje § 922 ods. 1 ABGB.

Rozmery špecifikované zákazníkom nie je spoločnosť K. Ludwig s.r.o.povinná po uzatvorení zmluvy fyzicky prekontrolovať.

 

3.5. Zákazník musí zabezpečiť, aby spoločnosť K. Ludwig s.r.o mohlazrealizovať dodávku zakúpených vecí bez pomoci technických zariadení do zákazníkomurčeného priestoru.

 

3.6. V prípade zmluvy financovanej úverom sa dohodnutý termín dodaniaposúva o trvanie lehôt spojených s možnosťou odstúpenia od zmluvy v súlade s §12f VKrG. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy podľa § 13 ods. 4 VKrG je potrebné,aby zákazník vyhotovil v písomnej forme.

 

3.7. Ak je dohodnutá záloha, posúva sa dohodnutý termín dodania o dĺžkuobdobia medzi uzavretím zmluvy a prijatím dohodnutej zálohy.

 

3.8. V prípade omeškania dodávky začína plynúť dodatočná dodacia lehotaod momentu písomného doručenia nového dodacieho termínu spoločnosti K. Ludwigs.r.o. Novo stanovená lehota je definovaná spravidla ako polovica dohodnutejdodacej lehoty, maximálne však v dĺžke šesť týždňov.

 

4. Výhrada vlastníckeho práva

 

4.1.Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. si vyhradzuje vlastníctvo k tovaru až do úplnéhozaplatenia kúpnej ceny.

4.2.Zákazník je povinný počas výhrady vlastníctva zaobchádzať s tovarom opatrne. Aksú potrebné údržbárske a kontrolné práce, zákazník ich musí pravidelnevykonávať na vlastné náklady.

 

4.3.Zákazník má povinnosť bezodkladne písomne ​​informovať spoločnosť K. Ludwigs.r.o. o akomkoľvek prístupe tretích osôb k tovaru, ako aj o akomkoľvekpoškodení alebo zničení tovaru. Zákazník musí bezodkladne oznámiť akúkoľvekzmenu vlastníctva tovaru alebo svojej vlastnej adresy.

 

4.4.Zákazník má povinnosť bezodkladne písomne ​​informovať spoločnosť K. Ludwigs.r.o. o každom prístupe tretích osôb k tovaru v rámci nútených opatrení navýkon exekučného rozhodnutia, priložiť kópiu protokolu o zaistení, okamžiteupozorniť oprávneného a súdneho vykonávateľa na existujúce zadržanie vlastníckehopráva predložením príslušných dokumentov a informovať K. Ludwig s.r.o. sovšetkými súvisiacimi konaniami, najmä konaniami o excízii.

 

4.5.Zákazník má povinnosť uhradiť spoločnosti K.Ludwig s.r.o. všetky škody anáklady, ktoré vzniknú porušením týchto povinností a nevyhnutnými zásahovýmiopatreniami proti prístupu tretích osôb k tovaru. Zákazník znáša najmä nákladyna pokusy o doručenie a šetrenie (napr. náklady na dopyty do centrálnehoregistra obyvateľov) vyplývajúce z nesprávnych alebo neúplných údajov o adresea

znenahlásenia zmien adresy.

 

5. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 3aKSchG

 

§3a KSchG priznáva zákazníkovi osobitné právo na odstúpenie od zmluvy, o čom hoinformujeme nasledovne. § 3a KSchG znie:

 

§3a. (1) Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak bez jeho podnetu nastanúrelevantné okolnosti vyžadujúce jeho súhlas, ktoré podnikateľ pri rokovaní ozmluve prezentoval ako veľmi málo pravdepodobné, alebo vyskytujúce sa len vovýrazne menšom rozsahu.

 

(2)Relevantnými okolnosťami v zmysle odseku 1 sú

 

1.      očakávanie súčinnosti alebo súhlasu tretej osoby, ktorýje potrebný na to, aby službu mohol podnikateľ poskytnúť alebo ju moholvyužívať spotrebiteľ,

 

2.      vyhliadky na daňové výhody,

 

3.      perspektíva verejného financovania a

 

4.      vyhliadky na pôžičku.

 

 

(3)Odstúpenie možno oznámiť do jedného týždňa. Lehota začína plynúť, keď jespotrebiteľovi zrejmé, že okolnosti uvedené v odseku 1 nastali a spotrebiteľbol o tomto práve na odstúpenie písomne ​​poučený. Právo na odstúpenie odzmluvy však zaniká najneskôr mesiac po úplnom splnení zmluvy oboma zmluvnýmipartnermi, v prípade bankových a poistných zmlúv s dobou trvania zmluvy dlhšouako jeden rok najneskôr mesiac po uzavretí zmluvy.

 

(4)Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie, ak

1.už pri rokovaní o zmluve vedel alebo mal vedieť, že relevantné okolnosti nenastanúalebo nastanú len v podstatne menšom rozsahu,

2.vylúčenie práva na odstúpenie bolo individuálne prejednané resp

3.podnikateľ súhlasí s vykonaním primeranej úpravy zmluvy.

 

(5)Na vyhlásenie o odstúpení od zmluvy sa primerane vzťahuje § 3 ods. 4

 

§ 3ods. 4 KSchG znie:

 

(4)Vyhlásenie o odstúpení nie je viazané na žiadny konkrétny formulár. Lehota naodstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak je vyhlásenie o odstúpení od zmluvyodoslané v zákonnej lehote.

 

6.Kompenzácia - odškodnenie

 

6.1.Zákazník sa zaväzuje uhradiť dohodnuté zálohové platby včas a zostatok hodnotytovaru bez akýchkoľvek zrážok v momente prevzatia tovaru. V prípadeporušenia tejto povinnosti sa zákazník dostane do omeškania s platbou.

 

6.2.Zákazníci sú povinní uhradiť úroky z omeškania dlžnej sumy vo výške 15 %ročne.

 

6.3.Zákazník sa zaväzuje spoločnosti K. Ludwig s.r.o.

 

6.3.1.uhradiť sumu 30,00 € za každú upomienku a navyše v prípade omeškania aj ďalšienáklady za

 

6.3.2.pokusy o doručenie a šetrenie (napr. náklady spojené s dopytom do centrálnehoregistra obyvateľov), ktoré boli spôsobené nesprávnym alebo neúplným uvedenímadresy a nenahlásením zmeny adresy,

 

6.3.3.primerané mimosúdne právne kroky na uplatnenie alebo vymáhanie pohľadávky,najmä výdavkov na vymáhanie pohľadávok (až do súm uvedených v nariadení omaximálnych sadzbách inkasných agentúr, BGBI 1996/141 v aktuálnom znení) a

 

6.3.4.advokátsku upomienku (podľa zákona o tarife advokátov - RATG).

6.4.Firemný zákazník má právo na započítanie len vtedy, ak jeho protipohľadávkyboli zákonne preukázané alebo boli nami uznané. Nemá nárok na zadržanieplatieb.

 

6.5.Spotrebiteľ má právo na započítanie len v prípade platobnej neschopnosti spoločnostiK. Ludwig s.r.o. alebo ako protinároky, ktoré sú právne spojené sospotrebiteľom a ktoré boli určené súdom alebo ktoré boli uznané spoločnosťou K.Ludwig s.r.o.

 

6.6.Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. týmto dáva na vedomie, že všetci jej zamestnanci súprísne poučení, aby všetky prevzaté zákaznícke platby písomne ​​potvrdili.Preto výslovne vyžadujte pokladničný doklad, alebo ekvivalentný doklad, ak jeto potrebné a uložte si uvedené dokumenty na bezpečnom mieste. Ak zamestnanecspoločnosti K. Ludwig s.r.o. odmietne vydať takýto doklad, prosím, okamžite informujteo tejto skutočnosti manažéra pobočky alebo vedenie.

 

7. Osobitné práva K. Ludwig s.r.o. v prípadekonania zákazníka v rozpore so zmluvou

 

7.1.Ak nedôjde k riadnemu plneniu zmluvy zo strany zákazníka, najmä ak sa zákazníkdostane do omeškania s platbou, nezúčastňuje sa na procese spracovania kúpnejzmluvy, jeho požadovaný odklad plnenia kúpnej zmluvy naďalej bezdôvodne odkladáalebo nereaguje napriek písomnej výzve alebo odmietne prevziať tovar bezodôvodnenia od spoločnosti K. Ludwig s.r.o. ,tak spoločnosť K.Ludwig s.r.o. jeoprávnená, podľa slobodnej voľby

 

7.1.1.v prípade oneskorenej platby odstúpiť od zmluvy,

 

7.1.2.v súvislosti so žiadosťou o plnenie zmluvy požadovať preddavok na kúpnu cenu zatovar alebo službu, ktoré boli objednané, ale ešte nedodané, alebo

 

7.1.3.ak už bola záloha zložená, splniť svoje zmluvné záväzky dodaním zmluvnéhotovaru v dohodnutej hodnote zálohovej sumy a odstúpiť od zostávajúcej zmluvy vrozsahu, v akom ešte nebola splnená

 

7.2.v prípade takéhoto odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia od zmluvy je spoločnosťK. Ludwig s.r.o. oprávnená požadovať 30 % z dohodnutej kúpnej ceny alebočiastkovej kúpnej ceny (v hrubom) ako paušálnu náhradu škody spôsobenejneplnením, za ktorú zodpovedá objednávateľ. Jedná sa o zmluvnú pokutu v zmysle§ 1336 ABGB, na ktorú sa vzťahuje súdne právo moderácie podľa odseku 2 leg cit.

 

7.3.V prípade súhlasu spoločnosti K. Ludwig s.r.o. o odstúpení alebočiastočnom odstúpení od uzavretej zmluvy so zákazníkom a po navrátení predmetuzmluvy  je zákazník povinný

 

7.3.1.predmet plnenia zmluvy spoločnosti K. Ludwig s.r.o. bezodkladne a okamžitenavrátiť,

 

7.3.2.nahradiť jej príslušné výdavky (napr. spojené s dopravou a pod.) a tiež

 

7.3.3.poskytnúť primeranú náhradu za akékoľvek použitie a tiež zníženie hodnotytovaru opotrebovaním.

 

7.4.Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru, spoločnosť K. Ludwig s.r.o. máprávo fakturovať za uskladnenie tovaru skladné vo výške 3% z kúpnej cenymesačne vrátane k tomu prislúchajúcej dane z obratu, vo forme paušálnejnáhrady podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok.

 

 

 

 

8. Transfer (prenos) rizika

8.1.Nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia tovaru prechádza naobjednávateľa pri odovzdaní tovaru na neho, alebo jeho obchodnému zástupcovialebo odovzdaním tovaru zasielateľovi, alebo dopravcovi alebo osobe aleboinštitúcii inak určenej na vykonanie prepravy.

 

8.2.Odovzdanie tovaru na objednávateľa sa považuje za doručené (okrem prípadov hrubejnedbanlivosti a úmyslu) aj ak je objednávateľ v omeškaní s prevzatím.

 

9. Záruka

 

9.1.Zákazník má v podstate na výber, či má dôjsť k vylepšeniu, alebo k výmenetovaru. Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. má právo odmietnuť zvolenú nápravu, ak jenemožná, alebo vyžaduje neprimerané úsilie v porovnaní s inou nápravou.

9.2.Pre firmných zákazníkov spoločnosť K. Ludwig s.r.o. chyby tovaru rieši zárukoua podľa  uváženia navrhuje vylepšeniealebo výmenu.

 

9.3.Ak vylepšenie nie je možné alebo uskutočniteľné, môže zákazník vo všeobecnostipožadovať zľavu z ceny alebo, ak nejde len o drobnú vadu, odstúpenie od zmluvy.

 

9.4.Podnikatelské subjekty sú povinní v primeranej lehote skontrolovať dodaný tovarna vady a tieto vady do jedného týždňa od prevzatia tovaru písomne ​​nahlásiť spoločnostiK. Ludwig s.r.o. V opačnom prípade je uplatnenie záručných nárokov vylúčené.Skryté chyby sa hlásia spoločnosti K. Ludwig s.r.o. do jedného týždňa odobjavenia. Termín je dostačujúci na komunikáciu. Podnikateľ nesie plné dôkaznébremeno o všetkých náležitostiach reklamácie, najmä o samotnej vade, o čase,kedy bola vada zistená a o včasnosti reklamácie.

 

9.5.Záručná doba pre spotrebiteľa je dva roky od dodania (prevzatia) tovaru.Záručná doba pre podnikateľský subjekt je jeden rok od dodania (prevzatia) tovaru.Pri použitých veciach (napríklad výstavný tovar) je záručná doba jeden rok oddodania (prevzatia) tovaru.

 

9.6.Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. neposkytuje zákazníkom žiadne záruky v právnomzmysle. Záruky poskytuje výlučne výrobca a musia sa uplatňovať iba vočivýrobcovi.

 

10. Obmedzenie zodpovednostia zodpovednosť za odškodnenie.

 

10.1.V dôsledku úmyslu poškodenia alebo hrubej nedbanlivosti zákazníkao výrobok je takéto poškodenie mimo plnenia podľa znenia zákonao zodpovednosti za výrobok a teda zákonná zodpovednosť o výroboksa na  spoločnosť K. Ludwig s.r.o. nevzťahuje.

 

10.2.Zodpovednosť spoločnosti K. Ludwig s.r.o. za náhradu škôd spôsobenú ľahkounedbanlivosťou, náhradu následných škôd a finančných strát, nedosiahnutéúspory, straty úrokov a škody z nárokov tretích strán voči zákazníkom je  vylúčená.

 

10.3.Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na fyzické zranenie alebopoškodenie zdravia alebo stratu života zákazníka, ktoré je možné spoločnosti K.Ludwig s.r.o. pripísať.

 

10.4.Obmedzenie zodpovednosti za ľahkú nedbanlivosť sa nevzťahuje na spotrebiteľov.Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa ďalej nevzťahujú na poškodenie vecí,ktoré nám boli odovzdané na spracovanie prípadne úpravu.

 

10.5.Zákazník zodpovedá za správnosť poskytnutých rozmerov a poskytnutých pokynov.

 Zákazník je povinný zabezpečiť prístup do určených priestorov zaúčelom umiestnenia zakúpeného tovaru alebo jeho montáže. Zákazník je povinnýzabezpečiť najmä voľný priestor pred vstupnými dverami a v predsieni,ako ajv ostatných priestoroch, cez ktoré sa má tovar do priestorov vniesť (schodiskoa pod.). Spoločnosť K.Ludwig s.r.o. nezodpovedá za nesplnenie tejtopovinnosti. Všetky náklady na prípadnúdodatočnú prepravu, sťahovanie alebo potrebu objednania sťahovacej, zdvíhacej,výsuvnej a inej techniky, znáša v plnom rozsahu zákazník.

 

10.6.Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. zodpovedá len za svoj vlastný obsah na svojejwebovej stránke. V rozsahu, v akom tieto odkazy umožňujú prístup na iné webovéstránky, nezodpovedá za externý obsah, ktorý sa tam nachádza. Spoločnosť K.Ludwig s.r.o. nepovažuje obsah týchto tretích webových strán za svoj vlastný.Ak sa dozvie o nezákonnom obsahu na externých webových stránkach, okamžitezablokuje prístup na tieto stránky prostredníctvom vlastnej webovej stránky.

 

11. Ochrana osobných údajov, vyhlásenie oochrane osobných údajov a spracovaní

 

11.1.Zákazník súhlasí, aby jeho údaje uvedené v kúpnej zmluve (najmä meno,priezvisko,dátum narodenia, adresa, telefónne čísla, e-mailové adresy a pod.) boli spoločnosťouK. Ludwig s.r.o. uchovávané a spracovávané na účely spracovania zmlúv,účtovníctva, inzercie a evidencie zákazníkov.

 

11.2.Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údajesvojich zákazníkov len s ich výslovným súhlasom na dohodnuté účely, alebo akexistuje iný právny základ, tak len v súlade s GDPR v zhode s predpismi oochrane osobných údajov a občianskoprávnymi predpismi. Zákazník vyhlasuje svoj súhlas s použitím predmetných údajovv súvislosti s plnením právnych predpisov, na spracovanie platobnýchtransakcií a na reklamné účely (aj prostredníctvom emailu a SMS) všetkýchspoločností K. Ludwig s..r.o. Zákazník výslovne súhlasí s písomnou formoukomunikácie  a aj s formoukomunikácie prostredníctvom SMS správy napr. o upozornení na vyzdvihnutiezakúpených vecí alebo ich doručenie.

 

11.3.Zhromažďujú sa len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aspracovanie predmetnej zmluvy a/alebo ktoré poskytne zákazník dobrovoľne.

 

11.4.Pod pojmom osobné údaje rozumieme všetky údaje, ktoré obsahujú individuálneinformácie o osobných alebo faktických okolnostiach, ako je meno, adresa,emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie atď.

 

11.5.Zákazníci majú právo dopytu na informácie o svojich uložených osobných údajoch,ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov, ako aj právo na opravu,prenos údajov, vznesenie námietky, obmedzenie spracovania a blokovanie alebovymazanie nesprávnych alebo nezákonných údajov.

 

11.6.Zákazníci majú právo svoj súhlas s použitím ich osobných údajov kedykoľvekodvolať.

Žiadosťo informácie, vymazanie, opravu, námietku a/alebo prenos údajov (v prípadeposlednej z uvedených možností), pokiaľ to nevyvolá neprimerané úsilie, bymala byť zaslaná spoločnosti K. Ludwig s.r.o na dole uvedenú adresu.

 

11.7.Ak sa zákazník domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov spoločnosťou K.Ludwig s.r.o došlo k porušeniu platného zákona o ochrane údajov alebo kporušeniu nárokov na ochranu údajov iným spôsobom, má možnosť podať sťažnosťpríslušnému dozornému orgánu. V Rakúsku je za to Orgán zodpovedný za ochranuúdajov (Datenschutzbehörde).

 

11.8.Osobné údaje sú chránené prostredníctvom vhodných organizačných a technickýchopatrení. Tieto opatrenia sa týkajú najmä ochrany pred neoprávneným, nezákonnýmalebo dokonca náhodným prístupom, spracovaním, stratou, použitím amanipuláciou. Napriek úsiliu o udržanie primerane vysokej úrovne náležitejstarostlivosti nemožno vylúčiť, že informácie, ktoré zákazníci zverejniaprostredníctvom internetu, budú prezerané a používané inými osobami. SpoločnosťK. Ludwig s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií vdôsledku chýb pri prenose údajov, ktoré nie sú nami spôsobené a/alebo z neoprávnenéhoprístupu tretích strán.

 

11.9.Údaje poskytnuté zákazníkom nebudú spracované na iné účely, ako sú tie, naktoré sa vzťahuje plnenie predmetnej zmluvy alebo iný súhlas alebo inakustanovenie v súlade s GDPR. Výnimkou je použitie na štatistické účely zapredpokladu, že poskytnuté údaje boli anonymizované.

 

11.10.Na plnenie zmluvy môže byť niekedy potrebné postúpiť osobné údaje zákazníkovtretím stranám (napr. bankám, právnikom, subdodávateľom, reklamnýmspoločnostiam atď.). Údaje budú poskytnuté výlučne na základe GDPR, najmä naplnenie predmetnej zmluvy alebo na základe vopred udeleného súhlasu. Niektorí zpríjemcov osobných údajov sa nachádzajú mimo územia Rakúska alebo tam (mimoúzemia Rakúska) spracúvajú osobné údaje. Úroveň ochrany údajov v inýchkrajinách nemusí zodpovedať úrovni v Rakúsku. Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. pretoprenáša osobné údaje len do krajín, o ktorých Európska komisia rozhodla, žemajú primeranú úroveň ochrany údajov, alebo prijme opatrenia na zabezpečenietoho, aby všetci príjemcovia mali primeranú úroveň ochrany údajov, na čopoužívajú štandardné zmluvné doložky (2010/ 87/ES a/alebo 2004/915/ES).Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. sa snaží zabezpečiť, aby porušenia ochrany údajovboli identifikované v počiatočnom štádiu a

vprípade potreby okamžite oznámené dotknutým zákazníkom alebo zodpovednémudozornému orgánu, pričom sa zohľadnia príslušné kategórie údajov, ktorých sa totýka.

 

11.11.Spoločnosť K. Ludwig s.r.o. neuchováva (nearchivuje) osobné údaje dlhšie, akoje potrebné na splnenie jej zmluvných alebo zákonných povinností a ďalej navlastnú obranu pred prípadnými nárokmi na škodovú alebo inú zodpovednosť aújmy vyžadujúce protistranou.

 

12. Záverečné ustanovenia

 

12.1.Platí rakúske právo. Platia VOP v nemeckom jazyku. Text VOPv slovenskom jazyku má informatívny charakter a nemožno sa na jehopreklad odvolávať.

 

12.2.Neaplikujú sa ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 

12.3.Pre spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len v rozsahu, ak poskytnutáochrana by bola zrušená alebo odobratá kogentnými ustanoveniami práva krajiny,v ktorej má spotrebiteľ svoje obvyklé bydlisko.

 

12.4.Miestom súdu pre všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo zmluvy jevecne príslušný súd pre politický obvod vnútorného mesta (obvod I) Viedeň. Akje zákazníkom spotrebiteľ, toto miesto súdnej príslušnosti sa považuje zadohodnuté len vtedy, ak má zákazník svoje bydlisko, obvyklý pobyt alebo miestozamestnania v tejto jurisdikcii alebo ak zákazník žije v zahraničí.

 

12.5.Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia zmluvy s objednávateľom vrátanetýchto všeobecných obchodných podmienok úplne alebo čiastočne neplatné, nebudeto mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V zmluvách s podnikateľmi budeúplne alebo čiastočne neúčinná úprava nahradená úpravou, ktorej ekonomickápodoba sa čo najviac približuje pövodnej úprave.