disclaimer

K. Ludwig Gesellschaft m.b.H.

Hermann-Gebauer-Strasse 11

1220 Viedeň

 

Tel: +43 (01) 732 48-0

Fax: +43 (01) 732 48-413

E-mail: info@ludwig.eu

 

Konatelia: Mag. Josef Frischeis, Mag. Hubert Meindl

Príslušný súd: Obchodný súd vo Viedni

Číslo obchodného registra: FN 113.378h

 

DISCLAIMER

 

Zodpovednosť za obsah:

Prevádzkovateľom týchto stránok je Möbel Ludwig Rakúsko. Prevádzkovateľstránok nesie  zodpovednosť za vlastný  obsah v súlade s aktuálnym právnym stavom.Obsahy stránok

boli vytvorené s najväčšou starostlivosťou. Nenesieme však žiadnuzodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu a ako vždy nie je možnéodvodiť akýkoľvek druh právneho nároku.

 

Zodpovednosť za odkazy:

Táto webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky, na obsah ktorýchako

prevádzkovatelia tejto stránky nemáme  žiadny priamy alebo nepriamy vplyv. Preto sanemôžeme

za obsah týchto externých stránok zaručiť.Za obsah externých stránok zodpovedá príslušný poskytovateľ. Externé stránkyboli skontrolované v čase prepojenia, avšak podrobnú a trvalú kontroluprepojených odkazov nie je možné od nás očakávať alebo vyžadovať.

Ak sa však dozvieme od tretej strany o porušení zákona prepojenej stránky, takpotom budú

všetky odkazy na tieto stránky a hypertextové odkazy okamžite odstránené.

 

Autorské práva:

Publikácie na týchto stránkach podliehajú autorským právam. Všetky obrázky,grafika, audio dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sme sami  vytvorili sú chránené autorským právom a môžubyť upravované, publikované alebo reprodukované len na základe nášho výslovnéhosúhlasu.

Všetky práva na obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie atexty, ktoré boli pre nás vytvorené na základe objednávky patria tiež len nám amôžu byť použité alebo zmenené alebo zverejňované alebo upravované alebokopírované len s naším výslovným súhlasom. Všetky ostatné obrázky, grafiky,zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sme nevytvorili sú označené a mámepovolenie od zdroja na opätovné použitie a úpravu. Tieto obrázky, grafiky, zvukovédokumenty, videosekvencie a texty môže tretia strana získať a použiť výslovnelen z pôvodnej stránky a nie od nás.

 

Za obsah podľa § 25 MedG/Inf.  podľa§ 5 ECG je zodpovedný Möbel Ludwig, kontakt pozri hlavička.